AGB

Algemene voorwaarden

De “Europäische Verkehrsmittel Werbung GmbH” (hierna EVW of EVW Events genoemd) is zelf geen organisator van de aangeboden evenementen. Deze worden uitgevoerd door de desbetreffende organisator. Door de aankoop van het toegangsbewijs / online ticket komen contractuele relaties met betrekking tot het bijwonen van het evenement uitsluitend tot stand tussen de houder van het toegangsbewijs en de organisator. EVW verdeelt de tickets namens de betreffende organisator.

I. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle contracten en bestellingen voor de levering van tickets met betrekking tot EVW.

II. Afsluiting van het contract, annulering

2.1. Het aanbod voor het sluiten van een contract wordt gedaan door de klant zodra hij klikt op de zogenaamde “Buy Button” of de “Buy” knop in overeenstemming met § 312j Para. 2.2. BGB heeft op de duidelijk gemarkeerde knop geklikt. Een contract tussen de klant en de betreffende contractpartner (organisator) komt pas tot stand na succesvolle betaling.

EVW heeft het recht om een bestelling van de Klant, waarvoor al een transactienummer/bestelnummer is toegekend, te annuleren (eenzijdig herroepingsrecht), als de Klant specifieke voorwaarden van de Organisator, waarop tijdens de voorverkoop is gewezen, overtreedt of probeert te omzeilen (bijv. overtreding van de beperking van het aantal tickets per Klant, overtreding van de documentvoorwaarden etc.) en/of als er openstaande vorderingen uit de vorige zakenrelatie met de Klant zijn. In het bijzonder is noch het gebruik van tickets voor commerciële reclame- en/of marketingdoeleinden (bijv. ten behoeve van het evenement), noch het gebruik van tickets voor commerciële reclame- en/of marketingdoeleinden (bijv. ten behoeve van het evenement zelf) toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende organisator. toegestaan als prijzen voor commerciële prijsvragen. De verklaring van annulering/terugtrekking kan ook impliciet worden gedaan door de betaalde bedragen te crediteren.

2.3. Het bovengenoemde herroepingsrecht is onderworpen aan §§ 346 e.v. BGB. BGB van toepassing met uitsluiting van § 350 BGB.

2.4. In het geval van verschoven evenementen heeft de organisator het recht om de geldigheid van de originele tickets van het verschoven evenement te verklaren voor de nieuwe, verschoven datum van het evenement. Teruggave van de tickets aan de organisator of terugboeking van de ticketaankoop als gevolg van de verschuiving is in deze gevallen niet mogelijk, tenzij kan worden aangetoond dat van de tickethouder redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij op de verschoven datum aanwezig zal zijn.

III. Prijscomponenten & betalingsmodaliteiten

3.1. Ticketprijzen kunnen hoger zijn dan de gedrukte ticketprijzen. Afhankelijk van het evenement en de bestelmodaliteiten is betaling mogelijk via SEPA-domiciliëring, creditcard (Visa, Mastercard, American Express, Diners of Discover), giropay, Sofortüberweisung en/of via bankdomiciliëring evenals via factuur of aankoop op afbetaling (Klarna). De wettelijke btw is bij de prijs inbegrepen. De totale prijs van de bestelling, inclusief alle kosten, wordt weergegeven voor de betaalmethoden creditcard, giropay,

Onmiddellijke overschrijving en SEPA-domiciliëring voor betaling onmiddellijk na het afsluiten van het contract. Bij aankoop op rekening bij Klarna dient het factuurbedrag 14 kalenderdagen na de aankoopdatum betaald te worden aan Klarna Bank AB (publ). In het geval van aankoop in termijnen, vindt de vervaldatum plaats in overeenstemming met het termijnplan dat in het aankoopproces is toegelicht en door Klarna per e-mail is verstuurd. De betaalmethoden factuur of koop op afbetaling bestaan niet voor alle aanbiedingen en vereisen onder andere een succesvolle kredietcontrole door Klarna Bank AB (publ). Als de klant na een kredietwaardigheidscontrole bij bepaalde aanbiedingen op rekening of in termijnen kan kopen, wordt de betaling in samenwerking met Klarna afgehandeld, waaraan EVW zijn betalingsaanspraak overdraagt. In dit geval kan de klant Klarna alleen betalen met een schuldkwijtscheldend effect. De Algemene Voorwaarden van Klarna Bank AB (publ) zijn aanvullend van toepassing op de betaalmethoden kopen op rekening of kopen op afbetaling.

3.2. Voor internetbestellingen worden service- en verzendkosten in rekening gebracht, die kunnen variëren afhankelijk van het evenement. Deze kosten worden aan klanten getoond in het winkelmandje tijdens het bestellen, en daarbuiten zijn er geen andere verborgen kosten.

3.3. Gegevensoverdracht voor creditcardtransacties met 3D-Secure Vanwege wettelijke vereisten (implementatie van de Payment Services Directive “PSD2”) en/of ter bescherming tegen frauduleus gebruik van creditcardgegevens kan de zogenaamde 3D-Secure-procedure worden gebruikt. Browsergegevens, creditcardgegevens, adresgegevens (factuuradres, e-mailadres) en het transactiebedrag met valuta worden via de creditcardorganisaties doorgegeven aan de instelling die de kaart uitgeeft. Deze gegevens worden door de kaartuitgevende instelling gebruikt om het frauderisico van de transactie te bepalen; afhankelijk van het bedrag en het onderzoeksresultaat van de kredietinstelling kan een extra vrijgave van de creditcardtransactie vereist zijn, bijv. via TAN of app.

IV. Herroepingsrecht en modelformulier voor herroeping

Er is geen herroepingsrecht voor consumenten of het herroepingsrecht voor consumenten kan voortijdig vervallen voor de volgende overeenkomsten:

4.1. Overeenkomsten betreffende de verstrekking van diensten op het gebied van accommodatie voor andere dan woondoeleinden, goederenvervoer, verhuur van motorvoertuigen, de levering van voedsel en dranken en de verstrekking van andere diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode voor de verstrekking (§ 312g (2) zin 1 Nr. 9 BGB). Dit betekent dat voor zover EVW diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding aanbiedt, in het bijzonder tickets voor evenementen, er geen herroepingsrecht bestaat. Elke bestelling van toegangsbewijzen is dus bindend onmiddellijk na bevestiging in overeenstemming met sectie II. 1. Door EVW is bindend en verplicht tot acceptatie en betaling van de bestelde tickets. 2. Een niet afgeleverd bevestigingsbericht (bijv. e-mail) door technische problemen, blokkering, spamfilter etc. geeft geen recht op herroeping, maar alleen op een handmatige bevestiging door EVW.

V. Eigendomsvoorbehoud; verrekening; retentierecht bij koop op afbetaling

5.1. In het geval van een consument behoudt EVW het eigendom van het gekochte artikel totdat het factuurbedrag volledig is betaald. In het geval van gepersonaliseerde tickets is de overdracht van het recht dat voortvloeit uit het ticket onderworpen aan de volledige betaling van het factuurbedrag. De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

5.2. Is de klant een ondernemer die zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen, dan behoudt EVW zich het eigendom van het verkochte voorwerp voor, totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant voldaan zijn. In het geval van gepersonaliseerde tickets is de overdracht van de vordering die voortvloeit uit het ticket onderworpen aan de voorwaarde van afhandeling van alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant. De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

5.3. Als de klant in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen tegenover EVW, worden alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

VI. Beperking van aansprakelijkheid, uitsluiting van herroeping bij bepaalde plichtsverzuimen

6.1. Bij een schending van wezenlijke contractuele plichten (zogenaamde kardinale plichten) die alleen op eenvoudige nalatigheid berust, is de aansprakelijkheid van EVW beperkt tot de vergoeding van de voor het contract typische, voorzienbare schade.

6.2. Voor het overige is EVW niet aansprakelijk voor schade door eenvoudige nalatigheid.

6.3. Het recht van de klant om uit het contract terug te treden wegens een plichtsverzuim waarvoor de organisator of EVW niet verantwoordelijk is en dat niet uit een gebrek aan de goederen bestaat, is uitgesloten.

VII. Slotbepalingen

7.1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Ongeacht de bovenstaande bepaling over de rechtskeuze kunnen consumenten met hun gewone verblijfplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland zich ook altijd beroepen op het recht van de staat waar zij hun verblijfplaats hebben.

7.2. Als de klant een handelaar is, is Bremen de exclusieve (ook internationale) bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. Dit geldt ook voor niet-handelaars in het geval van grensoverschrijdende contracten. EVW behoudt zich het recht voor om een zaak aanhangig te maken bij een andere internationaal bevoegde rechtbank.

7.3. De Europese Commissie biedt vanaf 15 februari 2016 een online platform voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

7.4. EVW is niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.