Privacybeleid

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. .

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. , internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. Hosting en CDN (content delivery networks)

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Hetzner

De provider is Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner genoemd).

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Het gebruik van Hetzner is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR. en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Cloudflare

We gebruiken de service “Cloudflare”. De provider is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna “Cloudflare”).

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network met DNS. In dit proces wordt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website technisch gerouteerd via het netwerk van Cloudflare. Hierdoor kan Cloudflare het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en fungeren als filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer van het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden alleen voor het hier beschreven doel gebruikt.

Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Christina von Dreien GmbH
Wattwilerstrasse 5
9633 Hemberg

Betalingspartner:
Europäische Verkehrsmittel Werbung GmbH

Westernhellweg 30
59494 Soest

evw-online.de

E-mail: [email protected]

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bijv. bewaartermijnen volgens belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR. , voor zover bijzondere categorieën van gegevens op grond van art. 9 lid. 1 GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25 (2) van de Duitse wet op de gegevensbescherming. 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 Para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR zal plaatsvinden. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving voor gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR , HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, GDPR ).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR CONFORM ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET OP GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in ons bezit betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar wilt maken op grond van Art. 21 para. 1 GDPR , moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het sluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan je eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van bedrijven van derden binnen websites mogelijk (bijv. bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies.  Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR tenzij een andere rechtsgrondslag is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Toestemming met naleving

Onze website maakt gebruik van de Complianz Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederland (hierna “Complianz”).

Complianz wordt gehost op onze servers, dus er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van de provider van Complianz. Complianz slaat een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u zelf het Complianz-cookie verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Complianz wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b GDPR , voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR ) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR ) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b GDPR , voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f GDPR ) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a GDPR ) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om je op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (art. 6 lid 1 lit. b GDPR ).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden naast uw commentaar ook gegevens opgeslagen over wanneer het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien we reacties op deze website niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in het geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Opslagperiode van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op deze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

Het opslaan van de opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR ). U kunt de toestemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

5. Analysetools en reclame

WP Statistieken

Deze website gebruikt de analysetool WP Statistics om het bezoekersverkeer statistisch te evalueren. De provider is Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estland(https://veronalabs.com).

WP Statistics stelt ons in staat om het gebruik van onze website te analyseren.  WP Statistics verzamelt onder andere logbestanden (IP-adres, verwijzer, gebruikte browser, herkomst van de gebruiker, gebruikte zoekmachine) en acties die websitebezoekers op de pagina hebben ondernomen (bijv. , kliks en weergaven).

De gegevens die met WP Statistics worden verzameld, worden uitsluitend op onze eigen server opgeslagen.

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken leveranciers van nieuwsbriefdiensten om de nieuwsbrieven af te handelen, die hieronder worden beschreven.

Quentn

Deze website gebruikt Quentn voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Quentn.com GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 51, 14469 Potsdam (hierna Quentn).

Quentn is een service waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die je invult om de nieuwsbrief te ontvangen worden opgeslagen op de servers van Quentn.

Als je geen analyse van Quentn wilt, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. We geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht.

Gegevensanalyse via Quentn

Met behulp van Quentn kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. . Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links het vaakst is geklikt.

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Zo kunnen we bijvoorbeeld op zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Quentn stelt ons ook in staat om ontvangers van nieuwsbrieven onder te verdelen (“clusteren”) in verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen worden onderverdeeld op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of woonplaats. . Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.

Voor gedetailleerde informatie over de functies van Quentn, zie de volgende link: https://quentn.com/software-features.

Het privacybeleid van Quentn is te vinden op: https://quentn.com/datenschutz.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR ). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen naar eigen goeddunken uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen in het kader van ons legitieme belang conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR om de gegevens te verwijderen of te blokkeren. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de serviceprovider van de nieuwsbrief opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Taakverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt vereist door de wet op gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat dit bedrijf de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

7. Plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website voegt video’s in van de website YouTube. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Het bekendmaken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus – ongeacht of je een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. bijv. vingerafdruk van apparaat). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt op om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien van toepassing kunnen verdere gegevensverwerkingen worden gestart na het starten van een YouTube-video waarover wij geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Daarnaast verkrijgt Vimeo je IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de server van Vimeo in de VS verzonden.

Als u op uw Vimeo-account bent ingelogd, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. bijv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google lettertypen

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste lettertypes in je browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Als je browser Google Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door je computer.

Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

hCaptcha

We gebruiken hCaptcha (hierna “hCaptcha”) op deze website. De provider is Intuition Machines, Inc., 2211 Selig Drive, Los Angeles, CA 90026, VS (hierna “IMI”).

Het doel van hCaptcha is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken.

Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker een website binnengaat waarop hCaptcha is geactiveerd. Voor analysedoeleinden evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. , IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar IMI. Als hCaptcha in de “onzichtbare modus” wordt gebruikt, worden de analyses volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website zijn zich er niet van bewust dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensverwerking is gebaseerd op standaardcontractbepalingen in het addendum voor gegevensverwerking bij de algemene voorwaarden of contracten voor gegevensverwerking van IMI.

Raadpleeg voor meer informatie over hCaptcha het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden op de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://hcaptcha.com/terms.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klantgegevens en contractuele gegevens voor het opstellen, structureren van de inhoud en het wijzigen van onze contractuele relaties. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hiervoor kosten in rekening te brengen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, handelaren en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven we uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die belast is met de betalingsverwerking. Alleen die gegevens worden vrijgegeven die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de afhandeling van betalingen.

Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Betalingsdiensten

We gebruiken betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de betalingsserviceprovider om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 lit. f GDPR ). Voor zover uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde handelingen, Art. 6 para. 1 lit. een GDPR -rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten / betalingsdienstaanbieders in het kader van deze website:

PayPal

De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple betalen

De betalingsdienstaanbieder is Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Verenigde Staten. Het privacybeleid van Apple is te vinden op: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Betalen

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy.

Streep

De provider voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna “Stripe”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe op de volgende link: https://stripe.com/de/privacy.

Klarna

De provider is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijv. bijv. huurkoop). Als je ervoor kiest om te betalen met Klarna (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van je. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna onder de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Paydirekt

De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”). Wanneer u een betaling doet via Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bent geregistreerd bij Paydirekt. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt verdere gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele items in de winkelwagen als onderdeel van de transactieverwerking. . Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die voor dit doel bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van jouw rekening naar de onze overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Voor meer informatie over betalen met Paydirekt verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Directe bankoverschrijving

De aanbieder van deze betalingsservice is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”). Met behulp van de “Sofortüberweisung” procedure ontvangen we in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we direct beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als je hebt gekozen voor de betaalmethode “Sofortüberweisung”, geef je de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, waarmee zij kunnen inloggen op je online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch je rekeningsaldo na het inloggen en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van de door jou verzonden TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden je omzet, de kredietlijn van de geoorloofde debetstand en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi ook automatisch gecontroleerd. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en gegevens over uzelf aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonlijke gegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. Zie voor meer informatie over betaling met Sofortüberweisung de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Giropay

De aanbieder van deze betalingsdienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay”).

Details zijn te vinden in het privacybeleid van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Details zijn hier te vinden: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

De verstrekker van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving voor gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan dat in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van VISA: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.